زمان استاندارد فرآیند

نرم افزار BPMS

تعریف زمان استاندارد فرآیند

آیا می دانید که منظور از زمان استاندارد فرآیند چیست و چرا موضوع برای واحدهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار است. روش های زمان سنجی این مساله چگونه است و برای بهبود اوضاع چه کارهایی باید انجام بگیرد؟ در این جا به پارامترهایی اشاره خواهیم کرد که می تواند زمان استاندارد یک فرآیند را کاهش یا افزایش دهد. ... ادامه مطلب