نرم افزار جریان

BPMN

BPMN چیست ؟

در این مقاله درباره استانداردها و زبان مدلسازی فرآیند کسب و کار صحبت می کنیم و استاندارد BPMN را معرفی می کنیم. ... ادامه مطلب
بهترین نرم‌افزار BPMS

بهترین نرم افزار BPMS

برای خرید نرم افزار BPMS بایدبه نکات مهم فنی و عملیاتی توجه کرد که در آینده با توسعه سامانه مدیریت فرایند مشکلی متوجه سازمان نشود. در این مقاله به نحوه‌ی انتخاب بهترین نرم‌افزار (BPMS) و معیارهایی که باید برای خرید BPMS مورد توجه قرار گیرد، می پردازیم. ... ادامه مطلب
معرفی فرایندهای کسب و کار

معرفی فرایندهای کسب و کار

تمامی افراد به نوعی با فرایندهای کسب و کار سروکار دارند. به عنوان مثال در مقام مشتری ما آغاز کننده فرایندهای کسب و کار هستیم و یا در مقام کارشناس در فرآیندهای کسب و کار شرکت می کنیم. یکی از مثال های کاربردی استفاده از فرایندهای کسب و کار می توان به فرایند ثبت ادعای خسارت از بیمه اشاره کرد. ... ادامه مطلب
تغییرات در فرایند های BPMS

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزي ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓـﺮآﯾﻨﺪﻫـﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗـﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐﻪ در اﺑـﺘﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ. ﯾﮏ ﭘـﺮوژه BPM ﭘـﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﯿﺎنﺑـﺮ زدن ﻣﯿﺎن ﺣـﻮزهﻫـﺎ و ﻣـﺮزﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣـﺎن را دارد، ﭼـﺮا ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن، ﻓـﺮوﺷـﻨﺪﮔـﺎن و ﺷـﺮﮐﺎي ﺑﺴﯿﺎري در آن ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ... ادامه مطلب