BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها


   در این مقاله قصد داریم به انواع داده ها در زیر فرآیندها بپردازیم. داده ها در زیر فرآیندها می توانند به صورت مجموعه تعریف شوند و توسط فعالیت های چند نمونه ای پردازش شوند. در مقاله چگونگی سازماندهی مدل های فرآیند اشاره شد که در مدل فرآیندی نه تنها فقط یک داده بلکه لیستی از داده ها از یک نوع وجود دارند. استفاده از فعالیت های چند نمونه ای برای پردازش داده ها به صورت تکی مفید است. در شکل زیر بسته بندی سفارش (pack order) یک فعالیت چند نمونه ای می باشد و این فعالیت تعدادی از آیتم های لیست سفارش در حال پذیرفته شده دریافت می کند و هر داده از این مجموعه توسط یک نمونه فعالیت از این فعالیت چند نمونه ای پردازش می شود. در این جا هم فعالیت چند نمونه ای و داده order item می توانند به صورت موازی یا سری اجرا شوند. این مقاله در مورد داده ها در زیر فرآیندها می باشد.

BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها

   حال در این قسمت از بررسی داده ها در زیر فرآیندها قصد داریم در مورد خروجی فعالیت چند نمونه ای صحبت کنیم. هر نمونه فعالیت یک داده را برای یک مجموعه خروجی ایجاد می کند. بنابراین در شکل فوق هر نمونه فعالیت بسته بندی سفارش (pack order) می تواند یک آیتم سفارش شده را در حالت بسته بندی شده ایجاد کند. در این شکل حالت هر آیتم سفارش داده شده از حالت پذیرفته شده به بسته بندی شده توسط فعالیت چند نمونه ای بسته بندی سفارش تغییر می کند. اجرای داده یا Data Execution Semantics

پردازش مجموعه داده ها در زیر فرآیندها :
لیست داده هایی که از یک نوع هستند، می توانند ورودی/خروجی فعالیت ها باشند که هم می توان از فعالیت های چند نمونه ای استفاده کرد و هم از فعالیت های تک نمونه ای یا معمولی. در شکل زیر فرض کنید که فعالیت ارسال سفارش، مجموعه داده، آیتم سفارش در حالت بسته بندی شده می خواند و حالت تمام آیتم ها را به ارسال شده تغییر می دهد. پس بسیار شبیه به فعالیت بسته بندی شده می باشد اما با این تفاوت که در این جا تنها یک فعالیت ارسال سفارش وجود دارد. فعالیت ارسال سفارش تمام مجموعه را بررسی می کند و حالت تمام آیتم های داده یا آیتم های ارسال سفارش از بسته بندی شده به ارسال شده در این مجموعه تغییر می دهد و سپس اجرای فعالیت به پایان می رسد که این روش، یک روش پردازش مجموعه داده ها در زیر فرآیندها به صورت یک گام می باشد و دیگر لازم نیست از تمام نمونه های فعالیت چند نمونه ای استفاده نمود و فقط می توان از یک نمونه فعالیت استفاده کرد که فعالیت را می خواند و سپس آن را ثبت می کند.

BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها


BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها

   همچنین از فعالیت ها می توان برای ترکیب داده استفاده کرد. پس فعالیت ها می توانند مجموعه داده ها در زیر فرآیندها را به صورت ورودی دریافت کنند و فقط یک داده را تولید کنند که این کار مجاز است و به آن ترکیب داده گفته می شود. شکل زیر درباره یک فرآیند می باشد که فقط یک فعالیت ترکیب سفارش را دارد. فعالیت ترکیب سفارش، لیستی از آیتم های سفارش را می خواند که همگی آنها در حالت پذیرفته شده هستند و یک داده را در حالت ترکیب شده ایجاد می کند. پس تمام آیتم ها در یک گام با یکدیگر ترکیب می شوند و داده جدید در حالت ترکیب شده ایجاد می گردد.

BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها

داده ها در زیر فرآیندها و فرآیندها :
مشاهده کردید که زیر فرآیندها برای سازماندهی مدل های فرآیندی بزرگ هستند و با استفاده از آنها می توان مدل های پیچیده را پیاده سازی کرد. نه تنها در یک صفحه بلکه می توان آن را به صورت سلسله مراتبی سازماندهی کرد و بدین ترتیب با پیچیدگی مقابله کرد. همچنین می توان از داده ها در سطح مختلف سلسله مراتب مدل فرآیند یعنی داده ها در زیر فرآیندها استفاده کرد که در این قسمت قصد داریم در مورد چگونگی انتقال داده ها در زیر فرآیندها و یک فعالیت در آن زیر فرآیند بحث کنیم. زبانی که BPMN برای ما فراهم کرده است، به این صورت می باشد که یک ارزیابی دستی از داده در سطح فرآیندی نسبت به داده در سطح زیر فرآیندی وجود دارد که در این جا می توان از ارجاع استفاده کنیم تا مشخص کنیم که داده ها در زیر فرآیندها بعدا به صورت داده در سطح فرآیند نگاشت می شوند اما با این حال هیچ کمک و محدودیتی از طرف زبان BPMN در رابطه با پایداری و دوام و همچنین نحوه استفاده از داده ها در زیر فرآیندها تعریف نشده است. پس می توان یک داده سفارش را برای داده صورت حساب در نظر گرفت و پس از آن لازم است که قوانین مشخصی را برای مدل سازی داشت که از چنین مشکلاتی جلوگیری کرد و در انجام این کار باید بسیار دقت کرد. پس در هر صورت مدل فرآیندی وظیفه حفظ پایداری را درباره داده ها در سطوح مختلف از جمله داده ها در زیر فرآیندها برعهده دارد. همچنین ورودی و خروجی داده در سطح فرآیندی مشاهده کردید، می توانند داده ها در زیر فرآیندها نیز استفاده شوند.

BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها

   در شکل فوق در خصوص داده ها در زیر فرآیندها یک زیر فرآیند بسته به نام رسیدگی به سفارش (Handle order) وجود دارد که در این زیر فرآیند داده هایی که سفارش را در حالت پذیرفته شده می خواند و داده های سفارش را در حالت ارسال شده ثبت می کند. حال اگر به زیر فرآیند توجه کنید، فرآیندی را مشاهده می کنید که از دو فعالیت بسته بندی و ارسال سفارش تشکیل شده است و فعالیت بسته بندی سفارش یک ورودی داده دارد که سند سفارش را در حالت پذیرفته شده است و با ارجاع مشخص شده معلوم است که انجام سفارش در سطح بالایی از فرآیند به عنوان ورودی در زیر فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد که داده order[accepted] به عنوان ورودی برای کل فرآیند در نظر گرفته نمی شود بلکه فقط یک ورودی برای زیر فرآیند می باشد که این موضوع برای داده سفارش در حالت ارسال شده پس از اجرای فعالیت ارسال سفارش نیز صادق است که نشان می دهد داده فرستاده شده است و حتی پس از پایان فرآیند و همچنین پس از اتمام اجرای زیر فرآیند نیز در دسترس می باشد.

امید است که مطالعه این مقاله در خصوص داده ها در زیر فرآیندها مورد توجه شما خوانندگان گرامی قرار گیرد.

اجرای داده یا Data Execution Semantics

فهرست کلی مقالات دوره

دوره آموزشیمدیریت فرایند ها

BPMNداده ها در زیر فرآیندهامدل سازی فرآیندمدل سازی فرآیند BPMN2مدل سازی فرایندمدل فرآیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *