تماس با ما
16:00 -8:00
مدل سازی سازمان (Modeling Organization)
0

مدل سازی سازمان (Modeling Organization)

توزیع و هماهنگی کار میان افراد به صورت واضح یک وظیفه مهم در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار یا BPMS می باشد. از این ...

بیشتر بخوانید