تماس با ما
16:00 -8:00
‌BPMN چگونه به مدیریت فرآیندهای کسب وکار کمک می کند ؟
0

‌BPMN چگونه به مدیریت فرآیندهای کسب وکار کمک می کند ؟

بیشتر بخوانید
بهترین نرم افزار BPMS
0

بهترین نرم افزار BPMS

برای خرید نرم افزار bpms بایدبه نکات مهم فنی و عملیاتی توجه کرد که در آینده با توسعه سامانه مدیریت فرایند مشکلی متوجه سازمان نشود.

بیشتر بخوانید
معرفی فرایندهای کسب و کار
0

معرفی فرایندهای کسب و کار

تمامی افراد به نوعی با فرایندهای کسب و کار سروکار دارند. به عنوان مثال در مقام مشتری ما آغاز کننده فرایندهای کسب و کار هستیم ...

بیشتر بخوانید
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
0

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزي ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓـﺮآﯾﻨﺪﻫـﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗـﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐﻪ در اﺑـﺘﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ. ﯾﮏ ﭘـﺮوژه BPM ﭘـﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﯿﺎنﺑـﺮ زدن ...

بیشتر بخوانید
ذینفعان چرخه مدیریت فرایند کسب وکار چه کسانی هستند؟
0

ذینفعان چرخه مدیریت فرایند کسب وکار چه کسانی هستند؟

سازمان ها از تعداد زیادی فرایند تشکیل شده اند که افراد آن سازمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با یک یا چند فرایند در ...

بیشتر بخوانید
چرخه عمر مدیریت فرایند  کسب و کار
0

چرخه عمر مدیریت فرایند کسب و کار

هدف اصلی از پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار بهبود مستمر و طراحی مجدد فرایندهایی است که موجب گلوگاه های تولیدی، کاهش کارایی و ...

بیشتر بخوانید