تماس با ما
16:00 -8:00
‌BPMN چگونه به مدیریت فرآیندهای کسب وکار کمک می کند ؟
0

‌BPMN چگونه به مدیریت فرآیندهای کسب وکار کمک می کند ؟

بیشتر بخوانید
معرفی فرایندهای کسب و کار
0

معرفی فرایندهای کسب و کار

تمامی افراد به نوعی با فرایندهای کسب و کار سروکار دارند. به عنوان مثال در مقام مشتری ما آغاز کننده فرایندهای کسب و کار هستیم ...

بیشتر بخوانید
راهکاری کاربردی برای بهبود فرآیندهای کسب و کار
0

راهکاری کاربردی برای بهبود فرآیندهای کسب و کار

یکی از روش‌های مرسوم و شناخته‌شده در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان، چرخه DMAIC نام دارد. در واقع این چرخه یک راهبرد کیفی ...

بیشتر بخوانید
مدیریت تغییر؛ عامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار
0

مدیریت تغییر؛ عامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار

سازمان‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت فرآیند کسب و کار جدید به دنبال فعال‌سازی یک فرآیند بهتر، اطمینان از کیفیت داده‌ها و اطلاعات سازمانی، شفافیت ...

بیشتر بخوانید
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
0

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر درک اﻫﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ زﻣﯿﻨﻪ راﻫـﺒﺮدی در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﻧـﮕﺎه ﮐﺮد. ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﮐﻤﯽ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ، ﺑـﺎزﻃـﺮاﺣﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ...

بیشتر بخوانید
ﺑﺮاي مدیریت فرایند های سازمان از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟
0

ﺑﺮاي مدیریت فرایند های سازمان از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟

ـﺮوزه ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎي ﭘﯿﺶرو ﺷـﻨﺎﺧـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ﮐﻪ ﻫـﺪف آنﻫـﺎ ﺟـﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖﻣـﻨﺪي ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن و ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎي آنﻫـﺎ ﺑـﺎﺷـﺪ.. از ﺳـﻮي دﯾﮕﺮ رﺿـﺎﯾﺖﻣـﻨﺪي ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ...

بیشتر بخوانید
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
0

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزي ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓـﺮآﯾﻨﺪﻫـﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗـﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐﻪ در اﺑـﺘﺪا ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ. ﯾﮏ ﭘـﺮوژه BPM ﭘـﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﯿﺎنﺑـﺮ زدن ...

بیشتر بخوانید
ذینفعان چرخه مدیریت فرایند کسب وکار چه کسانی هستند؟
0

ذینفعان چرخه مدیریت فرایند کسب وکار چه کسانی هستند؟

سازمان ها از تعداد زیادی فرایند تشکیل شده اند که افراد آن سازمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با یک یا چند فرایند در ...

بیشتر بخوانید