Intermediate Events

Intermediate Events، فرایندهای کسب و کار، نرم افزار BPMS

رویدادهای میانی (Intermediate Events)

رویدادهای میانی هم می توانند ماهیت دریافتی داشته باشند و هم ماهیت رها سازی داشته باشند البته نه به صورت همزمان. ماهیت دریافتی یعنی فرایند منتظر می ماند تا رویداد اتفاق بیفتد و ماهیت رهاسازی یعنی فرایند رویداد را به خارج از خود هدایت می کند و با جریان توالی به خروجی ادامه می دهد. ... ادامه مطلب