مدل فرآیند، BPMN، نرم افزار BPMS

اجرای داده یا Data Execution Semantics

در معناشناسی اجرای داده لازم است بدانید که یک فعالیت می تواند چندین فلش ورودی داده های مختلف داشته باشد که به این وضعیت در معناشناسی اجرای داده مجموعه های ورودی یا input sets گفته می شود که مجموعه داده های ورودی مورد استفاده قرار می گیرند تا فعال سازی فعالیت را اصلاح کنند. ... ادامه مطلب
جریان داده، مدل فرآیند، BPMN، نرم افزار BPMS

داده و جریان داده در فرآیندهای کسب و کار

در حین اجرای فرآیندهای کسب و کار، داده ایی ایجاد می شود، تغییر می کند و مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت یک ورودی استفاده می شود و سپس به عنوان خروجی ایجاد می شود و به تصمیم گیری جهت می دهد. پس می توان گفت که بسیاری از تصمیم ها مبتنی بر داده صورت می گیرند. ... ادامه مطلب
مدل فرآیند، BPMN

سازماندهی مدل های فرآیند

به عنوان پیش زمینه در سازماندهی مدل های فرآیند لازم است بدانید که فرآیندهای کسب و کار سازمانی اغلب به مجموعه ای فرآیندهای کسب و کار عملیاتی تجزیه می شوند که به صورت متوالی اجرا می شوند (البته همیشه به صورت متوالی اجرا نمی شوند) و برای ترتیب اجرای آنها دلایلی وجود دارد. ... ادامه مطلب
مدل سازی فرایند، BPMN، نرم افزار BPMS

الگوهای تخصیص منابع

تخصیص مبتنی بر نقش، به عنوان اولین الگو تخصیص منابع معرفی شده است. در این الگوی تخصیص منابع، مدل فرایندی یک نقش را مشخص می کند و هر عضوی از این نقش می تواند این وظیفه را انجام دهد. فرض کنید که نقش ها، منابع کلی هستند. فعالیت ها در طول اجرای فرایند به تمامی اشخاصی که در دسترس و عضوی از نقش هستند، پیشنهاد می شود. ... ادامه مطلب