عوامل ماثر در شناسایی فرآیند

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر درک اﻫﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ زﻣﯿﻨﻪ راﻫـﺒﺮدی در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﻧـﮕﺎه ﮐﺮد. ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﮐﻤﯽ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ، ﺑـﺎزﻃـﺮاﺣﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺟـﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﻧـﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ در دﺳـﺘﺮس داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ... ادامه مطلب