نگاشت BPMN به Petri net

BPMN، Petri net، مدل سازی فرایند

نگاشت BPMN به Petri net

برای نگاشت BPMN به Petri net ابتدا باید در مورد رابطه Petri net و درست بودن مدل فرایندی صحبت کرد. همان طور که در مقاله قبلی اشاره شد Petri net، ابزار رسمی برای تعیین دقیق ویژگی های درست بودن مدل های فرایند می باشد و هدف این است که با استفاده از نمودار در دسترس پذیری، درست بودن Petri net تشخیص داده شود. ... ادامه مطلب