موفقیت در پیاده سازی مدیریت

اجرای همزمان یا همزمانی (concurrency) در مدل های فرایندی

در این مقاله قصد داریم به موضوع اجرای همزمان یا همزمانی (concurrency) فرایندها بپردازیم. قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا باید اجرای فرایند به صورت دنباله دار را بررسی کرد. اگر مدل فرایند نشان دهنده این موضوع باشد که فعالیت ها به صورت دنباله دار اجرا می شوند، از این رو مجموعه ای از فعالیت ها دنباله دار هستند یعنی یک فعالیت پس از یک فعالیت دیگر اجرا می شود. ... ادامه مطلب