مدیریت فرایند کسب وکار

مدل سازی فرایند، نرم افزار BPMS

بررسی رفتار فرآیند

رفتار فرایند می تواند توسط مجموعه ای از توالی های اجرا که در مدل امکان پذیر است، مشخص شود. به همین جهت باید مسیرهای مدل فرایند ناشی از رویدادهای اتفاق افتاده و فعالیت های اجرا شده بررسی شود. توالی از رویدادها و فعالیت ها می توان ایجاد کرد. بنابراین مسیرهایی از فرایند ایجاد می شود که معناشناسی ناشی از آن را معناشناسی مسیر می گویند. ... ادامه مطلب