مدل فرآیند

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

تطابق چرخه حیات اشیا در فرایندهای کسب و کار

حال قصد داریم بررسی کنیم که رفتار داده ها یا تغییر حالت داده ها مطابق با فرایند کسب و کار که از آن انتظار می رود، می باشد یا خیر. بنابراین تغییر حالت ها باید با رفتار داده ها مطابقت داشته باشد و به همین دلیل با استفاده از چرخه حیات اشیا نشان داده می شوند که به صورت نمودارهای انتقال حالت مشخص شده اند. ... ادامه مطلب
BPMN، مدل فرآیند

داده ها در زیر فرآیندها

داده ها در زیر فرآیندها می توانند به صورت مجموعه تعریف شوند و توسط فعالیت های چند نمونه ای پردازش شوند. در مقاله چگونگی سازماندهی مدل های فرآیند اشاره شد که در مدل فرآیندی نه تنها فقط یک داده بلکه لیستی از داده ها از یک نوع وجود دارند. استفاده از فعالیت های چند نمونه ای برای پردازش داده ها به صورت تکی مفید است. ... ادامه مطلب
مدل فرآیند، BPMN، نرم افزار BPMS

اجرای داده یا Data Execution Semantics

در معناشناسی اجرای داده لازم است بدانید که یک فعالیت می تواند چندین فلش ورودی داده های مختلف داشته باشد که به این وضعیت در معناشناسی اجرای داده مجموعه های ورودی یا input sets گفته می شود که مجموعه داده های ورودی مورد استفاده قرار می گیرند تا فعال سازی فعالیت را اصلاح کنند. ... ادامه مطلب
جریان داده، مدل فرآیند، BPMN، نرم افزار BPMS

داده و جریان داده در فرآیندهای کسب و کار

در حین اجرای فرآیندهای کسب و کار، داده ایی ایجاد می شود، تغییر می کند و مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت یک ورودی استفاده می شود و سپس به عنوان خروجی ایجاد می شود و به تصمیم گیری جهت می دهد. پس می توان گفت که بسیاری از تصمیم ها مبتنی بر داده صورت می گیرند. ... ادامه مطلب