مدل سازی فرآیند BPMN2

بررسی صحت ساختار (Structural Soundness)

صحت یعنی درستی کلیه معیارها برای مدل های فرآیند می باشد که به صورت رسمی توسط Petri nets مشخص شده است. Petri nets توسط Wil van der Aalst توسعه داده شده است. از آنجا که تحلیل رفتاری نیازمند صحت ساختار می باشد لذا در این مقاله قصد داریم صحت ساختار فرآیند در سطح استاندارد BPMN بررسی کنیم یعنی معیار صحت ساختار را در سطح استاندارد BPMN به کار می بریم. ... ادامه مطلب
مدل سازی فرایند، نرم افزار BPMS

بررسی رفتار فرآیند

رفتار فرایند می تواند توسط مجموعه ای از توالی های اجرا که در مدل امکان پذیر است، مشخص شود. به همین جهت باید مسیرهای مدل فرایند ناشی از رویدادهای اتفاق افتاده و فعالیت های اجرا شده بررسی شود. توالی از رویدادها و فعالیت ها می توان ایجاد کرد. بنابراین مسیرهایی از فرایند ایجاد می شود که معناشناسی ناشی از آن را معناشناسی مسیر می گویند. ... ادامه مطلب
طراحی فرایند سازمانی

مراحل طراحی فرآیند در سازمان

مدل طراحی فرآیند شامل مراحل مختلفی است که برای پیاده سازی در یک سازمان این مراحل باید به ترتیب و یک به یک اجراء شود. به همین دلیل در این مطلب سعی می کنیم که این مدل را برای شما عزیزان ترسیم کنیم تا بیشتر با آن آشنا شوید و اطلاعاتی کامل در رابطه با آن به دست آورید. ... ادامه مطلب