ارزیابی همتا، نرم افزار BPMS

ارزیابی همتا

ارزیابی همتا جهت شبیه سازی و تحلیل فرایندهای کسب و کار به کار می رود. به طور کلی می توان گفت که ارزیابی همتا، کار آموزان را قادر می سازد تا فرایندهای همتا را ارزیابی کنند و این کار نیز به مدرسین اجاز می دهد تا تکالیفی را طراحی کنند که نیاز به ارزیابی انسان داشته باشند، حتی در MOOC ها تعداد زیادی شرکت کننده وجود دارد. ... ادامه مطلب
Intermediate Events، فرایندهای کسب و کار، نرم افزار BPMS

رویدادهای میانی (Intermediate Events)

رویدادهای میانی هم می توانند ماهیت دریافتی داشته باشند و هم ماهیت رها سازی داشته باشند البته نه به صورت همزمان. ماهیت دریافتی یعنی فرایند منتظر می ماند تا رویداد اتفاق بیفتد و ماهیت رهاسازی یعنی فرایند رویداد را به خارج از خود هدایت می کند و با جریان توالی به خروجی ادامه می دهد. ... ادامه مطلب
معرفی فرایندهای کسب و کار

معرفی فرایندهای کسب و کار

تمامی افراد به نوعی با فرایندهای کسب و کار سروکار دارند. به عنوان مثال در مقام مشتری ما آغاز کننده فرایندهای کسب و کار هستیم و یا در مقام کارشناس در فرآیندهای کسب و کار شرکت می کنیم. یکی از مثال های کاربردی استفاده از فرایندهای کسب و کار می توان به فرایند ثبت ادعای خسارت از بیمه اشاره کرد. ... ادامه مطلب