مدل سازی فرایند، BPMS، سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، BPMN

مدل سازی سازمان (Modeling Organization)

توزیع و هماهنگی کار میان افراد به صورت واضح یک وظیفه مهم در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار یا BPMS می باشد. از این رو به صورت پیش نیاز باید اطلاعاتی در مورد ساختار یک سازمان داشته باشیم و این اطلاعات باید به نوعی به نمودارهای مدل سازی فرایند مرتبط باشد. در ادامه قصد داریم یک مدل سازمانی را معرفی کنیم تا مفاهیم مدل سازی سازمان را به خوبی درک کنید. ... ادامه مطلب