آموزش BPMN

آموزش BPMN، BPMN، نرم افزار BPMS

معرفی مدل های فرایند کسب و کار (Business Process Models)

هر فردی در مدل های فرایند کسب و کار ، جنبه های مرتبط با فرایند کسب و کار را ترسیم می کند تا از طریق آن بتواند فرایندها را مدل سازی کند. در این جا منظور از پردازش مدل ها، همان پردازش مدل های فرایند کسب و کار می باشد و به دلیل طولانی بودن از عبارت پردازش مدل ها استفاده می شود. ... ادامه مطلب