مدل سازی BPMN2، مدل سازی فرآیند

آشنایی با زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار

به عبارت دیگر زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار باید دقیقا آن چیزی را نشان دهند که قرار است در مدل های فرایند کسب و کار ارائه شود. بنایراین زبان های مدل سازی فرایندهای کسب و کار، اساسا زبان هایی را فراهم می کنند تا بتوان جنبه های فرایندهای کسب و کار را ارائه داد. ... ادامه مطلب