تطابق چرخه حیات اشیا در فرایندهای کسب و کار

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء


   در این مقاله قصد داریم به تطابق چرخه حیات اشیا بپردازیم. مدل فرایند زیر از نظر ساختاری به خوبی طراحی شده است اما اگر به برچسب های داده توجه کنید، ممکن است به مشکلاتی برخورد نمایید. در این مدل فرایندی، فروشنده سفارش را دریافت می کند که ریداد آغازین فرایند می باشد و سپس دریافت یا رسید سفارش تایید می شود. پس از آن یک تصمیم صورت می گیرد که سفارش رد یا پذیرفته شود. در این مدل فرایند فعالیت های ایجاد صورت حساب، ارسال صورت حساب، ارسال سفارش و بسته بندی سفارش به صورت همزمان اجرا می شوند و در نهایت سفارش دریافت و بایگانی می گردد. احتمالا متوجه شده اید که در این مدل فرایند یک ترتیب اشتباه بین اجرای فعالیت های فرایند وجود دارد و آن هم ارسال سفارش قبل از بسته بندی سفارش می باشد که نادرست است. همچنین هیچ فعالیتی برای بررسی این که آیا سفارش قرار است رد یا قبول شود، وجود ندارد.

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء

پس مدل صحیح فرایند به صورت زیر می باشد:

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء

   در این مقاله قصد داریم بحث کنیم که از چرخه حیات اشیا می توان استفاده کرد تا تغییر حالات داده منجر به شناسایی از این قبیل مشکلات در مدل فرایند شود. تفاوت مشکل دوم با اول آن این است که در این مدل فعالیت بررسی سفارش وجود دارد و همچنین فعالیت ارسال قبل از بسته بندی سفارش صورت می گیرد.

بنابراین می توان گفت که حالات اشیا داده در طول اجرای فرایند تغییر پیدا می کنند که در مقاله های قبلی این وضعیت را مشاهده کردید. این تغییر حالت باید با رفتار داده مطابقت داشته باشد و با توجه به الگوهای شی محور می توان گفت که اشیا با رفتار و ساختار نشان داده می شوند و رفتار نیز با تغییر حالات نشان داده می شود. حال در اینجا فرض کنید که چرخه حیات داده در دسترس است و این وضعیت وقتی به وجود می آید که یک سیستم IT در سازمان پیاده سازی شده باشد و با استفاده از آن مشخص شود که چه داده هایی در مدل فرایند وجود دارد و همچنین می توان متوجه شد که داده ها می توانند چه حالت هایی را داشته باشند. حال قصد داریم بررسی کنیم که رفتار داده ها یا تغییر حالت داده ها مطابق با فرایند کسب و کار که از آن انتظار می رود، می باشد یا خیر. بنابراین تغییر حالت ها باید با رفتار داده ها مطابقت داشته باشد و به همین دلیل با استفاده از چرخه حیات اشیا نشان داده می شوند که به صورت نمودارهای انتقال حالت مشخص شده اند. شکل زیر یک مثال از چرخه حیات مربوط به سفارش می باشد که حالات داده به صورت بیضی شکل نشان داده می شوند.

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء

   حال با استفاده از شکل بالا می توان این کار را به صورت خودکار انجام داد. همان طور که قبلا گفته شد، مدل فرایند طراحی شده یک سری اشتباهاتی دارد که قصد داریم مشکلات آن را پیاده کنیم. ابتدا داده در حالت اولیه قرار دارد و سپس رسید تایید می شود اما پس از آن فعالیت بررسی صورت می گیرد که فقط اجرا می شود اما در مدل فرایند این فعالیت مشاهده نمی شود پس مشکل اول آن این است که در این فرایند باید یک فعالیت بررسی اجرا شود. فعالیت بعدی این است که سفارش از حالت تایید شده به حالت بسته بندی شده انتقال پیدا می کند. البته با فرض این که فعالیت بررسی قبل از آن انجام شده است و سپس به حالت ارسال شده انتقال پیدا می کند که با استفاده از آن می توان مشکل را در نمودار فرایند پیدا کرد که اول ارسال سفارش و پس از آن بسته بندی اجرا می شود که همان عدم تطابق ها می باشد و در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم. الگوهای تخصیص منابع

هدف تطابق چرخه حیات اشیاء :
هدف تطابق چرخه حیات اشیا این است که می توان ویژگی پیوستگی بین داده ها و فرایندها را تعریف نمود که برای این کار می توان از برچسب فعالیت ها استفاده کرد و همچنین اگر امکان پذیر باشد از داده یا حالت های آن نیز می توان استفاده کرد که توسط فرایند خوانده و ثبت می شود. ویژگی پیوستگی بین داده ها و فرایندها به این صورت تعریف می شود که اگر فرایند فقط شامل انتقال حالت هایی باید که توسط چرخه حیات اشیا تعریف شده اند، در این صورت می توان گفت که یک فرایند با چرخه حیات تطابق دارد.

 

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء

اگر فرایند طبق چرخه حیات اشیا فوق صورت گیرد، بسیار صحیح است اما اگر طبق چرخه حیات زیر انجام شود، یک خطا وجود دارد که غیر ممکن است و هیچ فعالیتی در مدل فرایند وجود ندارد که بلافاصله از حالت a به حالت b برود یعنی اول باید فعالیت a به b اجرا شود و پس از آن b به c.

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء :

قاعده کلی تطابق چرخه حیات اشیاء
به طور کلی فرایند P تطابق چرخه حیات برای شی داده O را رعایت می کند، اگر شرایط زیر حاکم باشد:

1. برای هر تغییر حالت O در فرایند P توسط فعالیت های فرایند باید یک تغییر حالت مشابه در چرخه حیات O وجود داشته باشد.
2. باید به حالت های اولیه و نهایی هم در فرایند و هم در چرخه حیات توجه کرد.

   در ادامه قصد داریم به سه مثال تطابق چرخه حیات اشاره کنیم که از سه چرخه حیات متفاوت استفاده می کنند. بنابراین سناریوهای مختلفی وجود دارد که چرخه حیات را تغییر می دهند. مدل فرایند، اولین مثالی است که در شکل زیر مشاهده می کنید. باید بررسی کنید که آیا مدل فرایند طراحی شده در شکل زیر باید از چرخه حیات اشیا پیروی کند یا خیر.

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء

   در این شکل اولین فعالیت تایید سفارش است که در چرخه حیات اشیا نیز وجود دارد و سپس فعالیت بررسی سفارش می باشد که در چرخه حیات اشیا وجود دارد و پس از آن حالت پذیرفته شده رخ می دهد که در این حالت بسته بندی شده نیز هست. پس فعالیت بسته بندی سفارش می تواند از داده بررسی در حالت پذیرفته شده استفاده کند و آن را به حالت بسته بندی شده تغییر دهد. پس از بسته بندی محصول ارسال صورت می گیرد و در نهایت بایگانی می شود. اما در این قسمت به اجرای فعالیت صورت حساب نمی پردازیم و فقط یک داده بررسی می شود. یک مسیر جایگزین نیز وجود دارد که آن رد سفارش می باشد و اگر به چرخه حیات اشیا نگاه کنید، در می یابید که هیچ جایگزینی برای رد سفارش وجود ندارد. بنابراین در این جا یک مشکل رخ می دهد. از داده مورد نظر در فرایند انتظار رفتاری وجود دارد که در رفتار چرخه حیات اشیا مشخص نشده است، پس تطابق چرخه حیات اشیا در این مثال محقق نشده است. تغییر حالت سفارش کالا به حالت رد شده را نمی توان در چرخه حیات اشیا پیدا کرد که متخصصان باید به رفع این مشکل رسیدگی کنند. در این مثال واضح است که باید سفارش را رد کرد و مشخص است که مشکل مربوط به چرخه حیات اشیا می باشد.

در مثال دوم، همان چرخه حیات اشیا اصلی وجود دارد که در آن می توان تمام تغییر حالت هایی را داشت که توسط فرایند استفاده شده اند و همچنین در چرخه حیات اشیا سفارش امکان پذیر هستند. داده سفارش در حالت رد، یک خروجی از مجموعه ای از خروجی ها از فعالیت بررسی سفارش به دست می آید که به صورت ورودی برای فعالیت رد سفارش استفاده می شود و پس از رد سفارش می توان فعالیت بایگانی را اجرا کرد. پس در این مثال تطابق چرخه حیات اشیا مورد تایید است زیرا تمام تغییر حالات را می توان در چرخه حیات داده سفارش نیز پیدا کرد.

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء

    در شکل زیر یک چرخه حیات اشیا توسعه یافته را مشاهده می کنید که دارای حالت تصمیم گیری نشده است و مشخص است که پس از بررسی می توان سفارش را قبول یا رد کرد و حالت عدم تصمیم گیری این است که بررسی های بیشتری را بتوان انجام داد که بعدا آن را رد یا قبول کرد. در این جا تغییر حالت هایی که در مدل فرایند استفاده شده است در چرخه حیات اشیا می توان نیز مشاهده کرد اما در این جا یک حالت اضافه به نام تصمیم گیری نشده وجود دارد که در مدل فرایند قابل مشاهده است. در این جا هدف، ایجاد یک همسبتگی یک به یک بین داده ها نیست ولی اگر هر تغییر حالتی در مدل فرایند صورت می گیرد، در چرخه حیات نیز وجود داشته باشد و همچنین هر اتفاقی که فرایند برحسب تغییر حالت نیز دارد باید توسط داده فراهم شده باشد. بنابراین تطابق چرخه حیات اشیا محقق شده است و در این مورد نیز فقط تغییر حالت های مجاز برای فرایند لازم است و سایر فرایندها ممکن است رفتار بیشتری از داده خواستار باشند که وقتی تصمیم گیری نشده باشد، بررسی های بیشتری انجام می شود و هدف این است که داده ها نه تنها به یک مدل فرایند متصل می شوند بلکه بتوانند توسط مدل های فرایند دیگر نیز استفاده شوند.

مدل فرآیند، تطابق چرخه حیات اشیاء

چرخه حیات اشیاء

سناریوهای کارکرد استفاده از تطابق چرخه حیات اشیاء :
سناریوهای کارکرد استفاده از تطابق چرخه حیات اشیا به قرار زیر می باشد:

1. با کمک تطابق چرخه حیات اشیا می توان خطاها و ناهمسانی های مدلسازی بین فرایند و داده را تشخیص داد. در مدل فرایند ممکن است فعالیت هایی به صورت اشتباه وجود داشته باشند که می توان به مثال اول اشاره کرد اما ممکن است که ناهمسانی و خطاهایی نیز را در چرخه حیات اشیا پیدا کرد. چرخه حیات داده نیز ممکن است شامل خطاهایی باشد که با نگاه کردن به مدل فرایند می توان خطاها را شناسایی کرد.

2. از توسعه فرایندهای کسب و کار عملیاتی برای توسعه فرایند پیاده سازی شده استفاده کرد که این سناریو بسیار مفید است زیرا در مورد پیاده سازی می توان از داده ها در طول پیاده سازی فرایند همان طور که تعریف شده است، استفاده کرد.

الگوهای تخصیص منابع

دوره آموزشیمدیریت فرایند ها

تطابق چرخه حیات اشیاءچرخه حیات اشیاءمدل سازی فرآیندمدل سازی فرآیند BPMN2مدل سازی فرایندمدل فرآیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *