مدل فرآیند، BPMN

سازماندهی مدل های فرآیند

به عنوان پیش زمینه در سازماندهی مدل های فرآیند لازم است بدانید که فرآیندهای کسب و کار سازمانی اغلب به مجموعه ای فرآیندهای کسب و کار عملیاتی تجزیه می شوند که به صورت متوالی اجرا می شوند (البته همیشه به صورت متوالی اجرا نمی شوند) و برای ترتیب اجرای آنها دلایلی وجود دارد. ... ادامه مطلب
مدل سازی فرایند، BPMN، نرم افزار BPMS

الگوهای تخصیص منابع

تخصیص مبتنی بر نقش، به عنوان اولین الگو تخصیص منابع معرفی شده است. در این الگوی تخصیص منابع، مدل فرایندی یک نقش را مشخص می کند و هر عضوی از این نقش می تواند این وظیفه را انجام دهد. فرض کنید که نقش ها، منابع کلی هستند. فعالیت ها در طول اجرای فرایند به تمامی اشخاصی که در دسترس و عضوی از نقش هستند، پیشنهاد می شود. ... ادامه مطلب
مدل سازی فرایند، BPMS، سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، BPMN

مدل سازی سازمان (Modeling Organization)

توزیع و هماهنگی کار میان افراد به صورت واضح یک وظیفه مهم در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار یا BPMS می باشد. از این رو به صورت پیش نیاز باید اطلاعاتی در مورد ساختار یک سازمان داشته باشیم و این اطلاعات باید به نوعی به نمودارهای مدل سازی فرایند مرتبط باشد. در ادامه قصد داریم یک مدل سازمانی را معرفی کنیم تا مفاهیم مدل سازی سازمان را به خوبی درک کنید. ... ادامه مطلب