مدیریت تغییر فرایند

مدیریت تغییر؛ عامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار

سازمان‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت فرآیند کسب و کار جدید به دنبال فعال‌سازی یک فرآیند بهتر، اطمینان از کیفیت داده‌ها و اطلاعات سازمانی، شفافیت بیشتر فرآیندهای سازمانی و یا ساده‌سازی منابع هستند ... ادامه مطلب
عوامل ماثر در شناسایی فرآیند

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﮔﺎم ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر درک اﻫﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ زﻣﯿﻨﻪ راﻫـﺒﺮدی در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﻧـﮕﺎه ﮐﺮد. ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﮐﻤﯽ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ، ﺑـﺎزﻃـﺮاﺣﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺟـﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﻧـﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ در دﺳـﺘﺮس داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ... ادامه مطلب