تماس با ما
16:00 -8:00
داده ها در زیر فرآیندها
0

داده ها در زیر فرآیندها

داده ها در زیر فرآیندها می توانند به صورت مجموعه تعریف شوند و توسط فعالیت های چند نمونه ای پردازش شوند. در مقاله چگونگی سازماندهی ...

بیشتر بخوانید
سازماندهی مدل های فرآیند
0

سازماندهی مدل های فرآیند

به عنوان پیش زمینه در سازماندهی مدل های فرآیند لازم است بدانید که فرآیندهای کسب و کار سازمانی اغلب به مجموعه ای فرآیندهای کسب و ...

بیشتر بخوانید
مدل سازی سازمان (Modeling Organization)
0

مدل سازی سازمان (Modeling Organization)

توزیع و هماهنگی کار میان افراد به صورت واضح یک وظیفه مهم در سیستم مدیریت فرایند کسب و کار یا BPMS می باشد. از این ...

بیشتر بخوانید
رویدادهای مرزی در زیر فرایندها (boundary events on sub process bpmn)
0

رویدادهای مرزی در زیر فرایندها (boundary events on sub process bpmn)

زیر فرایندها درست مانند فعالیت ها می توانند رویدادهای مرزی داشته باشند. در مقاله های قبلی در مورد رویدادهای مرزی در فعالیت ها پرداختیم حال ...

بیشتر بخوانید
زیر فرایند (Sub-Process)
0

زیر فرایند (Sub-Process)

زیر فرایندها، فعالیت هایی هستند که ساختار درونی فرایندی ندارند. زیرفرایندها می توانند شامل فرایندهای دیگر باشند. پس زیر فرایندها تجزیه سلسله مراتبی را فراهم ...

بیشتر بخوانید